“Fuchsia to Fonteyn”. Watercolour/gouache. 46 x 57.
$495